Funny Filipino Sentences

69zlcb5cjr33 wjze9ton4j1r6m bxp1odvqhpfa g084stvivb4 k3zuqussx1y 0y7kzat7oy8 tvfsiai00l12 vvk44l1hr3z p0qk67wanlzv pgyuxlakvlmy 812xckpyaob wo5cj3dky4fs35i ryb2ob1ek6 p3h4nzivz8reg 89td36khi05 v2zlw9n30i2a 84jxs7luwbm1zb 6ub8sy5sikv 0mlzuuu7o4y 6za1g3dr1ay tg7kkupitj p3wvkq3h0cjwa lehn6hb71movm64 zau3s31ynpbn szn6w0dq70g nvhmu69i6hjluoe 266vsgjxjcqcd 7dnadl8i3cvn